Njaka Andriamahery

Administrateur Terrain
“Comme l’a dit notre adage local, ny fianarana no lova tsara indrindra, (l’éducation est le meilleur des héritages) , le projet m’a tout de suite séduit, car soutient l’éducation de nos enfants vivant des les zones rurales,  par son concept  originale, son approche simplifiée, et aussi par ses collaborateurs  même vivant à l’extérieur de Madagascar,  n’ont de cesse affiché leur bonne volonté d’aider nos jeunes enfants”

Njaka Andriamahery

Field Administrator
“As our local adage said, ny fianarana no lova tsara indrindra, (education is the best inheritance), the project immediately appealed to me, because it supports the education of our children living in the areas rural, by its original concept, its simplified approach, and also by its collaborators even living outside Madagascar, have constantly shown their good will to help our young children ”

Njaka Andriamahery

Mpitantana saha
“Araka ny lazain’ny ohabolana eo an-toerana, ny fianarana no lova tsara indrindra, (ny fanabeazana no lova tsara indrindra), dia nanintona ahy avy hatrany ny tetikasa, satria manohana ny fanabeazana ireo zanatsika monina any ambanivohitra, araka ny foto-kevitra voalohany, no nanatsorana azy. ny fomba fiasa ary koa ireo mpiara-miasa aminy na dia monina ivelan’ny Madagasikara aza, dia naneho hatrany ny finiavany hanampy ireo zanatsika kely ”